Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Aktuelt
(Tilbage)


Generalforsamling 2010

Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt den 23. september i Dalmosehallen hvor 29 medlemmer var mødt frem. Peder Larsen blev valgt som dirigent, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig, hvorefter Peder som sædvanligt med myndighed ledte generalforsamlingen gennem dagsordnen.

Formanden fremlagde en fyldig beretning om klubbens aktiviteter det forgangne år som, kan læses her (link til beretning). Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som herefter blev godkendt. Formandens beretning kan læses her.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab som viste en mindre underskud på 504 kr. Det skyldes bl.a. at jægermiddagen gav et underskud pga. sidste øjebliksafbud, at vi har haft ny instruktør på hundetræningskursus og at der er indkøbt tøj med klublogo. Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, som herefter blev godkendt af generalforsamlingen.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Næste års kontingent til DJ stiger med pristalsreguleringen. Bestyrelsen forslog en forhøjelse af lokalkontingentet på 10 kr. til 60 kr. Dette skyldes at brevportoen pr. 1. januar forhøjes med 3 kr. og udsendelse af programmer 2 gange årligt er en stor udgift form klubben. Forhøjelsen blev vedtaget.

Da Anders Petersen ikke ønskede genvalg som formand, skulle der vælges en ny. Bo Nielsen fra Sørbymagle blev foreslået og valgt uden modkandidater.

Til bestyrelsen var der genvalg til Steffen Hansen, Uffe Hansen og Klaus Paaske. Per Hansen genopstillede ikke og som nyt bestyrelsesmedlem blev Anders Petersen foreslået og valgt. Derved får klubben også fremover glæde af Anders’ erfaringer med det politiske arbejde indenfor jagt.

Der var desuden genvalg til begge bestyrelsessuppleanterne, Anders Hansen og Tommy Korsgaard.

Der var genvalg til Ernst Nielsen som revisor og Søren Nielsen som revisorsuppleant.  

Under eventuelt blev bestyrelsen opfordret til at overveje udsendelse af programmer på mail. Dette kræver dels at vi får alles mailadresser samt at medlemmerne husker at meddele hvis/når adressen ændres.

Formanden blev spurgt om hvad der sker med pengene i Jægernes Naturfond. Formanden svarede, at han ikke var orienteret herom.

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.

Blandt de fremmødte blev der trukket lod om en friplads på Klubbens hanejagt på Kragerupgård den 9. januar 2011 som blev vundet af Børge Hansen.

Sidst ændret: Administrator (admin) den 05.10.2010

Tilbage