Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Aktuelt
(Tilbage)


Generalforsamling 2011

Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt den 22. september i Dalmosehallen hvor 25 medlemmer var mødt frem. Bjarne Nielsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig, hvorefter Bjarne med myndighed ledte generalforsamlingen gennem dagsordnen.

Formanden fremlagde en fyldig beretning om klubbens aktiviteter i det forgangne år, som kan læses her (link til beretning). Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som herefter blev godkendt.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab som viste en overskud på 10.366 kr. Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, som herefter blev godkendt af generalforsamlingen

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Næste års kontingent til DJ kendes endnu ikke men stiger normalt med pristalsreguleringen. Bestyrelsen forslog at lokalkontingentet holdes uændret, hvilket blev vedtaget.

Der var genvalgt til Bo Nielsen som formand.

Til bestyrelsen var der genvalg til Bjarne Andersen, Jens Nielsen, Niels Nielsen og Søren Kristensen.

Som suppleant til bestyrelsen var der genvalg til Anders Hansen.

Der var genvalg til Arne Jørgensen som revisor..  

Under eventuelt blev bestyrelsen opfordret til at foreslå DJ, at alle nye jagttegnløsere får et halvt års gratis medlemskab af Danmarks Jægerforbund samt bladet Jæger. Formanden lovede at bringe forslaget videre i DJ

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.

Blandt de fremmødte blev der trukket lod om en friplads på Klubbens hanejagt på Kragerupgård den 8. januar 2012 som blev vundet af Børge Hansen.

Sidst ændret: Administrator (admin) den 23.09.2011

Tilbage