Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Aktuelt
(Tilbage)


Generalforsamling 2013

Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt den 12. september i Dalmosehallen hvor 33 medlemmer var mødt.

Peder Larsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig, hvorefter Peder med sædvanlig myndighed sikkert ledte generalforsamlingen gennem dagsordnen.

Formanden fremlagde en fyldig beretning om klubbens aktiviteter i det forgangne år som, kan læses her (link til beretning). Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som herefter blev godkendt.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab som viste en overskud på 7.832 kr. hvilket var lidt mindre end forrige år. Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, som herefter blev godkendt af generalforsamlingen

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Næste års kontingent til DJ kendes endnu ikke men stiger normalt med pristalsreguleringen. Bestyrelsen forslog at lokalkontingentet holdes uændret, hvilket blev vedtaget.

Der var genvalgt til Bo Nielsen som formand.

Til bestyrelsen var der genvalg til Bjarne Andersen, Jens Nielsen, Anders Hansen og Søren Kristensen.

Der var genvalg til Ernst Nielsen som revisor og Søren Nielsen som revisorsuppleant. 

Under eventuelt blev det fra medlemmer påpeget, at det var uheldigt at der til visse nyjæger jagter og reguleringsjagter kun var tilmelding på Facebook, da ikke alle bruger dette medie. Bestyrelsen erkender det uheldige i dette og programmet for efteråret 2013 er opdateret, således at det også er muligt at tilmelde sig via SMS eller telefon. Desuden oprettes der en SMS liste over nyjægere, der er interesseret i at deltage i reguleringsjagter

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt et kort bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig uændret. 

Sidst ændret: Administrator (admin) den 04.10.2013

Tilbage