Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Jægernes Kommunale Fællesråd (JKF)
(Tilbage)


JKF Årsmøde 2012 (17/01/2012)

Årsmødet blev afholdt i kulturhuset Skolegade 1 Korsør, den 17 januar 2012, med 13 deltagere.

Formand Kim Jepsen bød velkommen til årsmødet.

Kim Jensen, Sydvestsjællands Jagtforening, blev valgt til dirigent og kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet og derved beslutningsdygtigt. Kim ledte derefter mødet gennem dagsordenen.

Formanden fik ordet.

01. Beretning.

Kim redegjorde for oprettelsen af reguleringskorps til oliefugle og skadevoldende vildt.

JKF har indgået en 5 årlig  reguleringsaftale med Slagelse kommune i stedet for den tidligere 1 årlige.

Der blev redegjort for reguleringen på Annebjerggården i Skælskør af råvildt, duer og harer.

Nyjægerne nedlage på første jagt 14 hare og siden 4 på sidste jagt.

Der vil blive søgt om en forlængelse af aftalen.

Kim fortalte at JKF fremover vil søge om muligheder for regulering på flere kommunalt ejede arealer for at give nyjægere flere muligheder.

Der er internt i JKF, arbejdet på en aftale om fordeling af regulering mellem jagtforeningerne, den er næsten på plads.

Jesper Schytte spurgte om det var muligt at kontakte Vildtkonsulenterne for få navnene på jagttegnskursisterne og derigennem nemmere at få dem indmeldt i lokalforeningerne.

Det blev afvist med den begrundelse at flere kurser afholdes som turbo weekend kurser.

Finn Jensen sagde at Sydvestsjællands Jagtforening taler med deres kursister.

Anders Petersen præciserede at nyjægere under 18 år ikke kan deltage i regulering.

02. Valg af formand.

Kim Jepsen genopstillede og blev valgt uden modkandidat.

04. Bestyrelsens sammensætning.

Formand Kim Jepsen Sydvestsjællands Jagtforening, Bo Nielsen Hashøj Jægerklub, Carsten Nygaard Slagelse Jagtforening, Bjarne Nielsen Omø Jagtforening, Carl Erik Hansen Agersø Jagtforening, Jan Worm Skælskør og omegns Jagtforening, Niels Andersen Høve Sogns Jagtforening og John Petersen Korsør Strandjagtforening.

Finn Jensen ønskede at trække sig fra bestyrelsen og Grønt Råd.

Kim Jepsen takkede Finn for hans store engagement og indsats både i bestyrelsen og i Grønt Råd.

05. Indstilling af kandidat til hovedbestyrelsen.

Der var enighed om at indstille Stig Egede Hansen som kandidat til hovedbestyrelsen for kreds 6.

Til suppleant i hovedbestyrelsen indstilles Jørgen Mortensen, kredsformanden for kreds 6.

06. Indstilling af delegerede til Repræsentantskabsmødet i juni.

Bo Nielsen, Hashøj Jægerklub.

Jan Worm, Skælskør og omegns Jagtforening.

Anders Nielsen, Sydvestsjællands Jagtforening.

Jesper Schytte, Sydvestsjællands Jagtforening.

Suppleanter:

Anders Petersen, Hashøj Jægerklub.

Susanne Kjeldgaard, Skælskør og omegns Jagtforening.

Finn Jensen, Sydvestsjællands Jagtforening.

07. Indkomne forslag.

Ingen forslag.

08. Eventuelt.

Det kommende formandsvalg i DJ blev debatteret og Jesper Schytte foreslog at formanden ikke kan sidde mere end 12 år på posten og med glidende overgang efter 8 år med den nye formand. Der var dog ikke enighed med Jesper, selv om flere syntes det var et sympatisk forslag. Dog mente mange at de sidste 4 år ville blive en periode uden engagement og handlekraft fra DJ.

Finn Jensen savnene flere ting, særligt manglede der flere nye jagt tider.

Der var en del kritik, fra flere af de fremmødte, af den ustrukturerede mødeform på årsmødet.

Der blev forlangt at dagsorden for årsmødet ligger fast på seneste JKF møde inden årsmødet.

Anders Petersen opfordrede flere medlemmer om at møde op til årsmødet og at JKF gør sig mere synlige.

Finn Jensen mente at det er lokalforeningerne som har ansvaret for kvaliteten i JKF da de indstiller til bestyrelsen.

Formanden indkalder til konstituerende møde i bestyrelsen snarest.

 

Referent, Bo Nielsen Hashøj Jægerklub.

Sidst ændret: Administrator (admin) den 17.01.2012

Tilbage