Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Jægernes Kommunale Fællesråd (JKF)

JKF møde (19/03/2012)

Orientering af formanden om den aktuelle situation i JKF Slagelse.

Bestyrelsen konstituere sig:

  • Formand                   Kim Jepsen valgt på årsmødet
  • Grønt Råd                 Carl Erik Hansen
  • Næstformand            Jan Worm
  • Sekretær                   Bo Nielsen
Læs mere
JKF møde (07/02/2012)

Orientering af formanden om den aktuelle situation i JKF Slagelse. 

Der var indkaldt til et konstituerende møde for bestyrelsen i JKF Slagelse. Det kunne hurtigt konstateres at fremmødet ikke gav mulighed for træffe beslutninger af sådan karakter.

Vi afventer konstitueringen af bestyrelsen til næste møde.

Efter mødet kontaktede KJ, på telefon, de øvrige bestyrelsesmedlemmer for at få tilsagn om at CEH indtræder i Grønt Råd som afløser for Finn Jensen. Der er der enighed om.

Læs mere
JKF Årsmøde 2012 (17/01/2012)

Årsmødet blev afholdt i kulturhuset Skolegade 1 Korsør, den 17 januar 2012, med 13 deltagere.

Formand Kim Jepsen bød velkommen til årsmødet.

Kim Jensen, Sydvestsjællands Jagtforening, blev valgt til dirigent og kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet og derved beslutningsdygtigt. Kim ledte derefter mødet gennem dagsordenen.

Læs mere
JKF møde (29/09/2010)

Medlemmerne til Grønt Råd er endnu ikke udpeget af byrådet( Natur & Miljø afd.), og det på trods af at der er gået 10 mdr.???? FJ vil rykke for en afgørelse.

Projekt ”Våde enge” v. Forlev-Vemmelev.
Forundersøgelse i gang på de ca. 450 hektar som området dækker. Der skal bygges pumpestationer, diger osv. for at hæve vandstanden. Hele projektet vil med jordopkøb, etablering og erstatninger koste ca. Kr. 45 mill. ( kort over projekt fremvist.)

Læs mere
JKF møde (23/04/2010)

Mødet startede med en orientering fra formanden om hvad der er sket siden sidst, at der er indgået en aftale med Slagelse Kommune vedr. regulering af skadevoldende vildt på kommunalt ejede jorder.

Derefter var det foreningernes tur, og fra Agersø meddeles det at der muligvis er kommet en ræv til øen samt at der har været store problemer med kæmpeflokke af Bramgæs. Bestanden af Dåvildt er p.t. 6 stykker.

Læs mere
JKF årsmøde (21/01/2010)

Formanden startede med at fortælle om JKF`s økonomiske forhold, der var brugt 580,60 kr. i årets løb, de var brugt til møder og kontorartikler. Der har ikke været de store problemer i JKF`s ansvarsområde og heller ikke de store aktiviteter, men det kommer der i år.

Læs mere
JKF møde (05/11/2009)

 Tilstede var Kim Jepsen, Jan Worm, Anders Petersen, Alfred Christensen og Carl Erik Hansen.

Under nyt fra formanden redegjorde jeg for det der var sket siden sidst, læs tilsendte mails/ breve, og fortalte lidt om kredsmødet der blev holdt om tirsdagen, referat fra dette vil blive udsendt senere.

Læs mere
JKF møde (23/04/2009)

Nyt fra foreningerne
Hashøj har 30 hunde til fordressur/apportering. Da der var flere hunde, end de 30 der var plads til, er der blevet henvist til Skælskør el. Sydvestsjælland. Hashøj skal have et møde med Slagelse kommune om fornyelsen af jagten/vildtpleje i Ravnebækskoven.

Læs mere
JKF møde (15/01/2009)

Formanden bød velkommen. Der er problemer med duer (tamduer) specielt i havne området Korsør og bymidten Slagelse, de to foreninger vil undersøge muligheden for en eventuel indfangning og aflivning, hvor de kan fanges og hvordan. Disse duer, hvis det lykkes kunne de foreninger som har hundetræning godt bruge.
 

Læs mere
JKF møde (19/11/2008)

Formanden bød velkommen og startede med at give en orientering ang vindmøllepark nord for Sprogø, man forventer ikke at det vil give de store problemer for Marsvinene, dette område er meget vigtigt for dem og det er nok kun under etableringen at det kan skabe lidt uro.

Læs mere