Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Jægernes Kommunale Fællesråd (JKF)
(Tilbage)


JKF møde (19/03/2012)

Referat fra JKF Slagelse bestyrelsesmøde.                         

Sted               : Revhuset

Dato              : 19 marts 2012

Deltagere :  Kim Jepsen Formand   KJ  
  Carl Erik Hansen Grønt Råd   CEH Til møde i Grønt Råd
  Carsten Nygaard CN  
  Bjarne Nielsen BN Afbud
  Jan Worm JW  
  Karsten Hansen KH  
  Steffen Hansen SH  
  Bo Nielsen (Ref) BO  

Orientering af formanden om den aktuelle situation i JKF Slagelse.

Bestyrelsen konstituere sig:

 • Formand                             Kim Jepsen valgt på årsmødet
 • Grønt Råd                           Carl Erik Hansen
 • Næstformand                    Jan Worm
 • Sekretær                             Bo Nielsen

KJ har fået en henvendelse fra Lasse Møberg Fjeldsted Slagelse Kommune, Drift og Anlæg om JKF er interesseret i at få rettighederne til at afholde nyjægerjagter i kommunens skove.

JKF er interesseret, dog skal de aftaler der allerede ligger i de forskellige jagtforeninger, fortsætte som hidtil.

KJ svare Lasse Møberg Fjeldsted.


Vedr. Annebjerggården fortsætter aftalen også i næste sæson. Skælskør Jagtforening styre reguleringen.

J W understregede at vildtafværing skal være udført i tilstrækkeligt omfang inden en regulering finder sted.


K J fortalte at Kalø har vist interesse for de mange harer på Annebjerggården pga. omtalen i Jæger sidste år.

Der blev talt om at det ikke er usædvanligt med mange hare i området omkring Skælskør.


Rågereguleringen fortsætter som hidtil og KJ kontakter i god tid kommunen, således at reguleringstilladelsen foreligger rettidigt og reguleringen kan begynde 1 maj 2012.


Den indbyrdes aftale om fordeling af regulerings af den 10.1. 2012 er gældende i JKF Slagelse.

Dette er enstemmigt vedtaget.

Aftalen er vedlagt på sidste side af referatet.


Orientering om seneste nyt fra det grønne råd i kommunen.

Intet at bemærke.


Eventuelle forslag fra de enkelte JKF-bestyrelsesmedlemmer.

Der er valgmøde i Ringsted den 1 maj 2012 omkring formandsvalg i DJ.

Fastlæggelse af næste ordinære møde.

Næste møde den 11 juni 2012 kl. 18.30 I Revhuset

 

Mail liste:

 •  Jan Worm                                worm@stofanet.dk
 •  Steffen Hansen                      sh@email.dk
 •  Karl Erik Hansen                    vestergaarden@hotmail.com
 •  Karsten Hansen                     karstentri@gmail.com
 •  Bjarne Nielsen                        soegaard@christensen.mail.dk
 •  Kim Jepsen                             kimjkf@gmail.com
 •  Bo Nielsen                               bo.nielsen@familie.tele.dk
 • Carsten Nygaard                     stinesdal@mail.dk

 

JKF i Slagelse Kommune.

 

Regler og arbejdsplan for regulering af skadevoldende vildt , herunder jagt- vildtpleje og vildtforvaltning.

 

Følgende arbejdsplan er udarbejdet af JKF`s bestyrelse med det formål at tilrettelægge regulering af skadevoldene vildt samt udøve jagt på private og kommunale jorder i det omfang der er behov/ ønsker om dette fra førnævnte.

JKF er bindeled mellem foreningerne og deres medlemmer og Slagelse Kommune, vi skal bistå kommunen og private lodsejere med råd og vejledning, samt vejlede om vildtpleje og terrænpleje i det omfang vi kan.

 

JKF skal forsøge at få mulighed for at kunne udøve jagt på kommunale arealer i det omfang det er muligt, samt få mulighed for at regulere skadevoldene vildt på samme.

 

Formålet med dette er at vi kan få arealer der især kan bruges til at ung/nyjægere under kyndig vejledning af erfarne jægere kan lære om jagt-regulering-vildtpleje-forlægning-vildtforvaltning og fortæring af vildt.

 

Det år man tager jagttegn kan man deltage i jagterne uden at være medlem af DJ, derefter skal man være medlem af DJ for at deltage.

 

Det er alene formanden og JKF`s bestyrelse som er kontaktpersoner mellem private lodsejere og kommunen.

 

Bestyrelsen uddelegerer de aftaler der bliver indgået, til lokalforeningerne, det er derefter det lokale JKF bestyrelsesmedlem der er ansvarlig for at opgaven bliver udført i henhold til følgende retningslinjer :

 

1. Det er JKF`s ansvar at stille alle medlemmer og lokalforeninger i Slagelse Kommune lige i fordelingen af jagt og regulering, samt uddelegere opgaver som er tilknyttet en aftale der er indgået mellem JKF og Slagelse Kommune, eller anden part.

Det er de gamle kommunegrænser der afgør hvilken forening der skal styre reguleringen, bestyrelsen kan dispensere fra dette. Det betyder ikke at nyjægere fra de andre foreninger ikke må deltage må deltage i reguleringer hos den forening der har fået tildelt en opgave, det er et krav at det skal de kunne.

Den enkelte lokalforening skal senest d. 1/3 hvert år udpege en reguleringsansvarlig kontaktperson foruden JKF bestyrelsesmedlemmet.

Navn- tilhørsforhold samt tlf. nr. skal oplyses til JKF`s bestyrelse.

2. Det er JKF formandens samt bestyrelsens opgave, i samarbejde med lokalforeningerne at sikre at indgåede aftaler bliver udført i henhold til gældende jagt lov, de etiske regler, samt regulere skadevoldene vildt i henhold til gælden bekendtgørelser. Vi skal medvirke til et godt fællesskab, rådgive om vildtforvaltning- og pleje samt i mindre omfang om biotoppleje/forbedringer.

3. Når JKF overdrager opgaver til en lokalforening, er det denne forenings reguleringsansvarlige der sikrer at opgaven løses i henhold til punkt 2 samt i forhold til det der står i aftalen således at opgaven løses på lovlig og tilfredsstillende måde.

4. Det er JKF der udarbejder en handlingsplan, hvis dette skønnes nødvendigt, i samarbejde med lokalforeningerne for den enkelte opgave. Hvis JKF skønner det nødvendigt kan ekstern bistand blive aktuelt.

5.Det er vigtigt at JKF og foreningernes medlemmer udviser respekt for omgivelserne og tager størst muligt hensyn til naboer og andre borgere når man er på jagt/regulering og at man kun regulerer/beskyder de vildtarter man har aftalt .Skulle der opstå uenigheder mellem lodsejer og reguleringskorps så afbrydes reguleringen straks og bestyrelsen vil forsøge at udrede uenighederne, det samme gælder hvis der skulle opstå intern uenighed om afvikling af en regulering.

6.JKF sørger for at de nødvendige tilladelser til regulering af skadevoldene vildt foreligger, hvis det kræver en polititilladelse vil en sådan også blive indhentet. VIGTIGT: Ingen reguleringer må starte uden at en tilladelse er tilstede.

7. Det er JKF bestyrelsesmedlemmet i den enkelte forening der udpeger en ansvarlig for hver enkelt reguleringsopgave de tildeles, og som skal sikre at opgaven bliver udført i henhold til ovenstående.

Reguleringskorpset skal i videst muligt omfang, og i henhold til lovgivningen, tilbyde ny/ungjægere at de kan deltage i reguleringerne/jagterne.

8.Den forening som får overdraget opgaven er ansvarlig for at det nedlagte vildt behandles anstændigt, det vildt der ikke kan bruges i husholdningen bør overdrages som apporteringsvildt til foreninger med hundearbejde.

Nedlagt vildt der kan spises fordeles mellem deltagerne eller foreningens medlemmer.

9. Det er lodsejernes/forpagternes opgave at opsætte vildtafværgemidler med mindre andet aftales. JKF kan sige nej til en opgave hvis der ikke er opsat tilstrækkelige vildtafværge midler, eller hvis JKF skønner at problemerne med skadevoldene vildt ikke så store som påstået, ligesom JKF stopper reguleringen så snart problemet skønnes løst.

Der foretages en årlig evaluering med de reguleringsansvarlige og JKF´s bestyrelse således at vi kan rette eventuelle fejl og optimere reguleringer og aftaler i fremtiden.

Der laves et regneark som udleveres til foreningerne og som skal bruges ved hver regulering med følgende punkter:

1. Tid og sted for reguleringen.

2. Hvem var ansvarlig og hvem deltog?.

3. Hvilke arter blev reguleret og hvor mange af hver?.

4. Jægernes vurdering af behovet for regulering , stort eller lille.

5. Havde reguleringen det ønskede resultat ?.

6. Problemer i forbindelse med reguleringen, skriv hvad.

7. Omgivelsernes opfattelse af reguleringen.

8 Hvad skulle/kunne være gjort anderledes ?.

 

På vegne af JKF Slagelse Kim Jepsen formand.

Korsør d. 10.1.2012.

Sidst ændret: Administrator (admin) den 02.04.2012

Tilbage