Menu:

Kommende arrangementer

Billedgalleri

Rømøtur

Bestyrelsesmøde d. 16. november 2017

- ændringer til Natura 2000 på vej, bl.a. reduceres arealet med ca.
2500 ha
- naturpark-råd oprettes i 2018
- Jesper Schytte er indkaldt til møde vedr. dialogen på facebook
Sydvestsjællands Jagtforening har fået underskrevet kontrakt på
skydebanen mm på Stigsnæs, indkalder øvrige jagtforeninger til
møde om samarbejde.
Søren deltager i Naturstyrelsens jagt

Læs hele referatet her

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 7. september 2017

Ved evaluering af deltagelsen på Sørby Marked måtte man
konstatere at for få af foreningerne deltog aktivt. Beslutning om
deltagelse fremover tages på næste møde.
Ingen foreninger i DJ Slagelse tilbyder jagttegns-undervisning,
potentielle undervisere efterlyses.
Der er lavet en Facebook gruppe for alle jægere i Slagelse
kommune.
Årsmødet i Jægerråd er den 6. februar 2018.
Ny jagtkonsulent i Vestsjælland er Henrik Jørgensen.
Sydvestsjællands Jagtforening har fået en 30-års kontrakt på
skydebanen mm på Stigsnæs

Læs hele referatet her

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 23. maj 2017

Bo informerede fra DJ Slagelse:
Sydvestsjællands Jagtforening har fået en 1-årig aftale om
skydebanen på Stigsnæs, men er stadig meget interesseret i at få
os med, bl.a. pga. af finansieringen. Enighed om, at hvis Hashøj
Jægerklub skal skyde penge i det, skal det være en
længerevarende aftale.
Bo har deltaget i DJ repræsentantskabsmødet, referat kan læses
www.jaegerforbundet.dk
Ved Sørbymarkedet skal vi bemande DJ Slagelses stand lørdag, Bo
efterlyser frivillige.
Hashøj Jægerklub har i år 25 års fødselsdag, diskussion om
aktiviteter i denne forbindelse. Det blev besluttet at gentage
succesen fra 20 års fødselsdagen med stegt flæsk og persillesovs
før generalforsamlingen, dog under betingelse af, at der er nok
flæsk til alle! Forslag om at invitere tidligere formænd og
bestyrelsesmedlemmer, og at bede en eller flere af dem om at
give et tilbageblik på de forgangne 25 år

Læs hele referatet her

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 9. februar 2017

Bo informerede fra DJ Slagelse:
- årsmødet i DJ Slagelse var lovligt indvarslet iht. vedtægterne,
blev dog afholdt som planlagt da der ikke var nogen indvendinger
fra de 12-13 fremmødte, der kommer et referat fra mødet.
Vi har fået en henvendelse fra Stigsnæs skydebane. Arealet er
overtaget af kommunen, så Sydvestsjællands Jagtforening ønsker
at få 2-3 andre foreninger med til at videreføre banen. Enighed
om, at Hashøj Jægerklub skal vise positiv interesse i at være med.
Bo henstillede at man fremover overholder aftalte deadlines ved
udarbejdelse af program og andre aktiviteter.
Det blev aftalt at der sammen med næste program udsendes en
orientering om at klubben ophører med at udsende trykte
programmer med post. Fremover vil det blive udsendt på mail og
det vil være muligt at læse det på hjemmesiden samt at hente det
ned på egen computer og at printe det ud.

Læs hele referatet her

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 17. november 2016

Bo informerede fra DJ Slagelse:
- der er årsmøde den 24/1, bringes i vores program
- tilslutning til nyjæger-jagter skal styrkes, der opfordres til
gensidig orientering på Facebook i god tid inden arrangementer
- Jesper Schytte er ny markvildtskoordinator
- reguleringsjægere skal være iført veste med identifikation,
uklarhed om hvor disse fås
- der arbejdes stadig med nye jagttider
- Sørby Marked, planer for 2017 skal foreligge i god tid
- invitation fra Naturstyrelsen til skovjagt. 2 pladser, enighed om,
at de tilbydes til nyjægere

Læs hele referatet her

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 8. september 2016

Foreningens Dummyskyder skal have fornyet våbentilladelsen da den er
udløbet.
Da det var Anders Hansen der stod for den tidligere og at han er trådt ud
af bestyrelsen bliver den overdrages til Søren Kristensen.
Det er efter bestyrelsesmødet gjort og tilladelsen står nu i Sørens navn de
næste 10 år.
Generalforsamlingen afholdes den 15-9-2016 og vi skal have en ny
suppleant valgt ind. Mark Persson blev foreslået, Lasse taler med Mark.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg ønsker genvalg.

Læs hele referatet her

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 26. maj 2016

Bo informerede om at flere medlemmer har oplevet store problemer med levering af ”Jæger”. Via SMS er medlemmer blevet bedt om at indberette manglende/uregelmæssig levering og dette har Bo samlet og sendt til Danmarks Jægerforbund.

Ny aftale med Slagelse Kommune om jagt i Ravnebækskoven er på plads.

På nuværende tidspunkt er det ikke afklaret hvem der deltager fra de øvrige jagtforeninger. Som besluttet på forrige møde, er vores deltagelse betinget af, at de øvrige jagtforeninger også bidrager.

Læs hele referatet her

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 19. februar 2016

Bo informerede om årsmøde i DJ Slagelse, referat kommer senere.

Det blev bl.a. besluttet at deltagelse i Sørby marked fortsætter, men vores deltagelse er betinget af, at de øvrige jagtforeninger også bidrager.

Der er kredsmøde i kreds 6 den 12. marts og repræsentantskabsmøde i DJ 30. april.

Anders Hansen har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. Som 1. suppleant indtræder Mads i bestyrelsen indtil næste generalforsamling.

Læs hele referatet her

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 5. november 2015

Der holdes kredsmøde i DJ Slagelse den 9. februar hos Kirke Stillinge Jagtforening. Kim Jepsen genopstiller som formand.

Diskussion af om vi kan stille et hold til holdskydning, enighed om at vi ikke stiller op.

Skydetårne til buejagt er sat op i Ravnebækskoven, der må nedlægges 2 stk. råvildt som er forbeholdt nye buejægere.

Læs hele referatet her

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 2. september 2015

Aktivitetsniveauet har været lavt henover sommeren.
Største aktivitet har være Sørby Marked, hvor det stort set kun var
Hashøj Jægerklub, der trak læsset. Hvis vi skal være med næste
år, kræver det større opbakning fra de øvrige foreninger i Slagelse
kommune.
Ved generalforsamlingen vil bestyrelsen foreslå Mads Hofgaard
Hansen som kandidat til afløsning af Bjarne, og som ny suppleant
Kenneth Jensen. Øvrige på valg genopstiller

Regnskabet er endnu ikke klar, der forventes et mindre underskud.
Ved generalforsamlingen vil bestyrelsen foreslå uændret
lokalkontingent.

Læs hele referatet her

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 21. maj 2015

Bo refererede fra Repræsentantskabsmødet, det havde været et
godt møde uden forstyrrende elementer. Men det kunne
konstateres, at der er et behov for nye ansigter med mere og
mørkere hår! Også selvom gennemsnitalderen på nye jægere p.t.
er ca. 40 år. Punkter fra mødet:
- Jagtens Hus er på vej, budget ca. 60 mill. Kr. hvoraf DJ skal
låne de 30
- Indlæg fra afgående formand for friluftsrådet
- Forhandlinger om nye jagttider mv. i 2017 forventes startet i
løbet af efteråret 2015. Muligvis ændringer af regler om
udsætning, især ænder.

 

Læs hele referatet her

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 3. februar 2015

Formanden gjorde opmærksom på, at klubben i øjeblikket har en
større afgang af ”gamle” medlemmer og kun begrænset tilgang af
nye. Drøftelse af mulige aktiviteter for at tiltrække nye
medlemmer og andre kommende aktiviteter for alle.
 

Siden generalforsamlingen har vi haft flere udgifter end indtægter,
bl.a. gav hanejagten et underskud pga. for få deltagere. Generel
drøftelse af i hvilken udstrækning bestyrelsen kan forsvare at lave
arrangementer med underskud. Tilsvarende drøftelse af hvor stor
en formue klubben skal have og hvad den evt. skal bruges til.

Læs hele referatet her

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 20. november 2014

Formanden takkede Anders Petersen og Tommy Korsgaard for
deres store arbejde i bestyrelsen og bød samtidig velkommen til
deres afløsere i bestyrelsen, Mads Hofgaard Hansen og Martin
Petersen.
Der er intet referat fra mødet, da referentens notater fra mødet er
bortkommet.

Læs hele referatet her

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 4. september 2014

Formanden orientere om, at JKF har overtaget kontakten til Slagelse Kommune vedrørende de kommunale jagtarealer men det forventes ikke, at dette vil medføre ændringer i vores aftale vedr. Ravnebækskoven.

Drøftelse om muligheder for at involvere andre medlemmer end bestyrelsen i udvalgene. Dette vil styrke klubarbejdet og potentielt skabe interesse for at stille op som bestyrelsesmedlem

 

Regnskabet er endnu ikke lavet, der forventes et mindre overskud

Læs hele referetet her.

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 22. maj 2014

Orientering om ny aftale mellem Slagelse kommune og JKF om jagt og vildtpleje i Ravnebækskoven og Korsør Lystskov. Bestyrelsen har ingen principielle indvendinger og Bo accepterer på vegne af Hashøj Jægerklub.

Drøftelse af udvidet samarbejde med Sydvestsjællands Jagtforening og andre jagtforeninger i Slagelse kommune. Enighed om, at samarbejde principielt bør omfatte alle jagtforeninger under JKF Slagelse, men det er et problem, at JKF hverken har kompetencer eller egen økonomi.

Klubbens medvirken på Sørby Marked er på plads.

Læs hele referetet her.

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 13. marts 2014

JKF Deltager i Sørbymarkedet 29. maj til 1. juni 2014 – alle udgifter dækkes af Danmarks Jægerforbund.

Hashøj Jægerklub lægger ud således at stadepladsen kan betales.

For stand Række K plads 5 1.350,00 kr.

Vi deltager 1 dag i perioden 10.00 – 18.00.

Læs hele referetet her.

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 14. november 2013

Bo fortalte at man var meget tæt på at finde et nyt domicil som hovedsæde til Danmarks Jægerforbund, der skulle være tale om et på Sjælland et på Fyn og et i Jylland.DJ har fundet stedet men ingen ved hvor det ligger det bliver meldt ud kort inden et møde i Dybsø hvor kreds 6 skal stemme et ja eller nej til den nye placering. JKF Slagelse deltager på Sørbymarked, hvor Hashøj Jægerklub skal deltage med bemanding.

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 4. september 2013

På kommende generalforsamling er Jens, Søren, Bjarne og Anders på valg, alle modtager genvalg. Der er ikke indkommet nogen forslag til behandling på generalforsamlingen. Lasse Møberg har informeret om, at vi kan gennemføre jagter i Ravnebækskoven som tidligere, da det politisk ikke er muligt at få ny aftale klar før jagtsæsonen starter. De planlagte jagter på Annebjerggård kan også gennemføres. Vi kan derfor sende bekræftelse ud på, at de i programmet annoncerede jagter gennemføres som beskrevet i programmet. På vegne af JKF skal vi bemande en stand på næste års Sørbymarked.

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 23. maj 2013

Formanden orienterede om, at Sydvestsjællands Jagtforening igen var med i JKF-samarbejdet.

Der har været afhold møde med NaturErhvervsstyrelsen Tystofte, der er utilfreds med omfanget og hastigheden af reguleringen af skadevoldende vildt på forsøgsgården. Hashøj Jægerklub har sagt ja til at deltage i reguleringen, forudsat af de fornødne vildtafværgningsforanstaltninger er truffet på forhånd.

Ungdomsudvalget med Lasse som tovholder står for reguleringen.

Tilbud om hygiejnekursus i JKF-regi.

Aftalen med Slagelse Kommune om Ravnebækskoven er stadig til politisk diskussion. Vi fastholder vore ungjæger jagter.

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 17. januar 2013

Dialogen med Slagelse Kommune vedrørende ny aftale for Ravnebækskoven fortsætter; efter sidste møde er nyt oplæg undervejs og hvis det bliver som diskuteret, forventer Bo, at det godkendes på møde i Teknisk Udvalg i marts.

Det ligger fast, at fodermarken ikke kan fortsættes, forskellige alternativer, bl.a. opstilling af fodertønder blev diskuteret.

Der skal vælges ny kredsformand på næste møde, Svend Erik Johannesen fra Lynge-Broby Jagtforening er kandidat, og Hashøj Jægerklub støtter hans kandidatur.

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 1. november 2012

Bo har modtaget forslag fra Slagelse Kommune vedrørende ny aftale for Ravnebækskoven; bestyrelsen enig om, at den er uinteressant. Hvis den accepteres vil 20 års arbejde være spildt, forslaget er ikke i overensstemmelse med det oplæg der blev diskuteret på mødet i august med Lasse møberg og Co.

Bo, med hjælp af Anders P og Steffen, laver notat med svar til Slagelse Kommune.

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 30. august 2012

Bo og Niels redegjorde for mødet med Slagelse Kommunes Miljø- og Teknikudvalg. Uffe havde fortalt om baggrunden for Hashøj Jægerklubs involvering i Ravnebækskoven og lavet et fyldigt bilag, der illustrerer hvad der er lavet og hvordan der ser ud i skoven. Det forventes, at det munder ud i en aftale, der sætter rammerne for fremtidige jagter og hvordan de skal afvikles.

På generalforsamlingen er Steffen, Uffe, Anders P. og Klaus på valg, alle modtager genvalg. Niels ønsker at udtræde selvom han ikke er på valg. Anders H indtræder og ny suppleant skal vælges, bestyrelsen foreslå Lasse Nielsen. Tommy modtager genvalg som suppleant. 

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 24 maj 2012

Det trækker ud med at få en afklaring af foreningens muligheder for at afholde nyjægerjagter i Ravnebækskoven. Det drejer sig ikke mere om klagerne fra beboerne omkring skoven.

Vi har modtaget en skrivelse fra Slagelse Kommune hvor der står at den driftsaftale vi i dag har, ikke bliver fornyet før det ligger en byrådsbeslutning om evt. fremtidig jagt i Kommunens skove.

JKF har modtaget en henvendelse om at stå for jagterne i de kommunale skove således at nyjægere i hele Slagelse Kommune får et tilbud om at kommen på jagt.

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 9. februar 2012

Klubben er blevet kontaktet af Slagelse kommune vedrørende jagterne i Ravnebækskoven, fordi de har modtaget klager fra borgere i Dalmose, der dels er utilfredse med, at der tillades jagt i skoven, som de mener ligger for nær på beboelser, del til det er forsvarligt, dels generer hundeluftere og andre der færdes i skoven fordi der ikke er skiltes ordentligt når der er jagt og endelig mener man, at jægerne ikke opfører sig korrekt.

Bestyrelsen afviser enstemmigt anklagerne og henviser til, at jagterne afvikles i overensstemmelse med aftalen med kommunen. Vi har ingen mulighed for dialog med klagerne, da disse ønsker at være anonyme.

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 1. december 2011

Det i sidste referat omtalte møde i ungdomsudvalget er blevet udsat.

Lasse, Martin og Mads er blevet tilmeldt kursus for skydeinstruktører i april 2012.

Stormøde i JKF blev afholdt 25/10 i Ringsted med 19 deltagere, bl.a. Ole Roed fra forbundet, der redegjorde for baggrunden for de vedtagne jagttider, bl.a. at den for skovduer bunder i gamle undersøgelser. Man håber at nye undersøgelser, finansieret fra Jægernes Naturfond, kan give nyt og bedre grundlag for at fastsætte jagttider. Regulering skal ses som en ”kattelem” og gives pr. automatik efter 1. september.

JKF har holdt 2 nyjæger jagter på Andebjerggård med 6-7 deltagere. Næste sæson forsøges nyjægerjagter koordineret indenfor JKF Slagelse.

Kim og Finn stopper i JKF. Kompetente afløsere søges, problem at Agenda 21er så omfattende og dermed en så stor arbejdsbelastning, at det afholder kompetente personer fra at melde sig som kandidater.

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 13. oktober 2011

JKF/Skælskør Jagtforening holder 2 nyjægerjagter på Andebjerggård den 29/10 og 26/11. Steffen er kontaktperson og skaffer nærmere oplysninger, som udsendes på SMS

Der afholdes stormøde i JKF 25/10 vedrørende lokale jagttider. Bo og Steffen deltager, Anders anmodede dem om at påpege, at det er forkasteligt, at man via nettet kan få tilladelse til regulering på 2 minutter og uden nogen for restriktioner.

På mødet skal de enkelte foreninger komme med deres forslag og ønsker til JKF.

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 8. september 2011

Orienterede om problematikken vedrørende regulering i JKF Slagelses område, både generelt og specifikt på Andebjerggård.

Ny aftale lavet med Slagelse Kommune vedrørende driften af Ravnebækskoven. På baggrund af, at tidligere aftaler ikke er blevet opfyldt fra kommunens side, har Lasse Møberg opfordret til, at vi reagerer hvis indgåede aftaler ikke bliver overholdt. Aftalen skal genforhandles pr. 1/9 2012.

Efter generel diskussion om hvordan vi får tiltrukket og aktiveret ”nyt blod” i Hashøj Jægerklub, blev det besluttet at nedsætte et udvalg, der skal komme med forslag til aktiviteter for nye jægere.
 

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 12. maj 2011

 

Bo startede med at berette hvad der foregik i JKF her er der lavet et udkast omkring Natura 2000 som jagtforeningerne i Slagelse er enige om.

Der har været møde i Dalmose hallen ang. olie beredskabet som JKF står for, det var en aften hvor ca. 40 mødte op og fik en fornemmelse for hvad det vil sige at være i sådan et beredskab, der er 8 til 10 stk fra vores forening der har sagt ja. Denne aften var der også præsentation af DJ nye skud på stammen, vildtpleje rådgiver John Petersen hvis formål er at hjælpe så vel lodsejer som jagtlejer med den praktiske del og ikke mindst den ofte besværlige gang med biotopplaner set i forhold til landbrugsstøtteordninger, denne ydelse er gratis.

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 17. februar 2011

Vedtægtsændringerne der blev vedtaget på generalforsamlingen i september 2009, er endelig blevet godkendt af DF. Bo informerede vedrørende skydninger på Vankelmark, bl.a. at: der skal altid være en ansvarlig skydeleder til stede, skydninger skal anmeldes i forvejen til politiet, og attest med godkendelse skal være ophæng på stedet. Bestyrelsen var enige om, at der var behov for mere end 1 godkendt instruktør i klubben, i øjeblikket er kun Niels godkendt. Det blev besluttet at Bjarne og Søren tilmeldes kursus for skydeinstruktører.

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 6. december 2010

 Bo og Anders gav en opdatering vedrørende aktiviteter i JKF, Natura 2000 mm. Bo overtager løbende sagerne i JKF fra Anders. Der har været afholdt møde mellem JFK-formænd og Skov- og Naturstyrelsen, hvor der bl.a. blev orienteret om nye regler for regulering. Fremover må der f.eks. i højværdiafgrøder som kål også reguleres råger efter 15. juni. Der har været kontakt med Lasse Møberg vedr. Ravnebækskoven, hvor der er blevet plantet en del frugttræer.

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 7. oktober 2010

Da Bo kun har været formand i 14 dage, har han af gode grunde ikke meget til dette punkt men erklærede, at han ser frem til arbejdet som formand og samarbejdet med den øvrige bestyrelse, men vil sætte sig grundigt ind i hvordan og med hvilke opgaver bestyrelsen hidtil har arbejdet.

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 19. april 2010

Vedrørende regulering af råger mv. i Slagelse kommune, så har kommunen meddelt, at de ønsker de bliver organiseret således, at jagtforeningerne melder ind hvem de stiller med. Det skal primært være erfarende jægere men ungjægere kan også deltage under vejledning af erfarne jægere.

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 11. marts 2010

Anders holder løbende bestyrelsen orienteret vha. mails. Dette giver mulighed for løbende tovejskommunikation i bestyrelsen og der var enighed om at fortsætte og udbygge denne kommunikationsform.

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 26. november 2009

Jan Worm er i færd med at kontakte lodsejere med jord op til de kyststrækninger (primært godserne) som er omfattet af olieberedskabet, for aftale af hvordan dette skal håndteres på de respektive lodsejeres arealer.

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 29. oktober 2009

Meddelelser fra formanden

Hashøj Jægerklub har modtaget invitation fra Skov- og Naturstyrelsen Vestsjælland til jagt ved Lumsås. Det blev besluttet at tilbyde pladsen til Rikke Hansen som påskyndelse for hendes indsat ved hundetræningen.

Læs mere
Bestyrelsesmøde d. 8. september 2009

Meddelelser fra formanden

 

Vedr. Ravnebækskoven, kun Hashøj Jægerklub må have løse hunde i skoven i forbindelse med hundetræningen. Såfremt andre ønsker tilsvarende tilladelse skal de selv ansøge kommunen.

Ultimo september/primo oktober afholdes møde i JKF-regi vedr. olieberedskabet.

 

Læs mere